Ładowanie...

Specjalistyczny Ośrodek Stomatologiczny w Bydgoszczy.

Nota prawna

§ INFORMACJE OGÓLNE
Właścicielem strony internetowej w domenie www.stomatologia-sikorska.pl („Serwis”) jest Prywatna Praktyka Stomatologiczna Mieczysława Przybylska-Sikorska z siedzibą w ul. Żmudzka 3 lok. 1a, 85-028 Bydgoszcz, /woj. Kujawsko-Pomorskie/, wpisana pod numerem REGON  090334521, NIP 9531523735 (zwana dalej „Stomatologia Sikorska”).

 
§ KORZYSTANIE Z SERWISU
Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego Stomatologia Sikorska (dalej „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Stomatologia Sikorska (dalej „Serwis”) oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.

Korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność użytkownika jedynie w celu własnej informacji i rozrywki.
Korzystając z Serwisu Internetowego www.Stomatologia-Sikorska.pl (Serwis) użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.

 
§ PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują Stomatologia Sikorska oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Stomatologia Sikorska lub wykorzystywanych przez Stomatologia Sikorska za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Stomatologia Sikorska. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.

Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Stomatologia Sikorska zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

 
§ ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOMATOLOGIA SIKORSKA
Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Stomatologia Sikorska nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Stomatologia Sikorska oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności. Informacje zawarte na niniejszej Stronie nie stanowią porady lekarskiej, która może być udzielona wyłącznie przez lekarza.

Stomatologia Sikorska informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Stomatologia Sikorska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Stomatologia Sikorska nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

Stomatologia Sikorska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Stomatologia Sikorska, ani nie będących w dyspozycji Stomatologia Sikorska, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

Stomatologia Sikorska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Stomatologia Sikorska nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu, bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem ze Strony. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Stomatologia Sikorska zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

 
§ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Z zastrzeżeniem treści “§ Bezpieczeństwo i polityka prywatności”, przesyłanie do Stomatologia Sikorska za pośrednictwem Serwisu oraz bezpośredniej poczty internetowej jakichkolwiek danych lub materiałów nie ma charakteru poufnego, a ponadto może być narażone na utratę, zniekształcenie bądź ingerencję osób trzecich.

Zabrania się przesyłania do Stomatologia Sikorska jakichkolwiek materiałów lub informacji niezgodnych z prawem, a także zawierających treści pornograficzne, profanujące, zniesławiające, oszczercze oraz mogących stanowić groźbę lub inne działanie naruszające przepisy prawa.

Stomatologia Sikorska nie zbiera oraz nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych użytkowników Serwisu, a informacje kontaktowe, przekazywane przez użytkowników Serwisu, są ograniczone do niezbędnego minimum i służą wyłącznie do realizacji zapytań użytkowników. Informacje te są przechowywane doraźnie, nie podlegają przetwarzaniu, udostępnianiu, lub jakiemukolwiek wykorzystaniu w celu innym, niż określony przez użytkownika Serwisu, i zostają usunięte natychmiast po realizacji ww. celu.
 
§ BEZPIECZEŃSTWO I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Serwis wykorzystuje technikę plików „cookies”, zapisywanych na komputerze użytkownika. Technika ta nie jest wykorzystywania do określania profilu użytkownika, a po zamknięciu okna przeglądarki, pliki „cookies” są automatycznie usuwane z komputera użytkownika. W przypadku wyłączenia trybu „cookies” w przeglądarce, użytkownik nie zostaje pozbawiony dostępu do zasobów Serwisu.
Serwis zaopatrzony jest w odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę informacji przekazanych przez użytkowników Serwisu przed ich niewłaściwym wykorzystaniem i jakimikolwiek modyfikacjami oraz uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych. Dostęp do informacji przekazanych przez użytkowników Serwisu możliwy jest wyłącznie dla ograniczonej liczby osób upoważnionych przez Stomatologia Sikorska.
 
§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prezentowane w Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności cena, dostępność jak i inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko wybrane zabiegi oferowane przez Stomatologia Sikorska. Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania i konsultacji z lekarzem stomatologiem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z funkcjonowaniem Serwisu, zasadami korzystania z jego zasobów oraz prowadzoną polityką prywatności, Użytkownicy mogą kierować pytania na następujący adres sekretariat@stomatologia-sikorska.pl